Tilbake til forsida

 

 

Oljeproduksjonen kan
være halvert i løpet
av de neste 10-15 år.

 

Norsk oljeframtid


Etter et jevnt og trutt fall siden 2001, var det i 2014 en liten vekst i norsk oljeproduksjon.

 

Av Kåre Wahl
Publisert 15. april 2015

Norsk oljeproduksjon var i 2014 på 87,8 millioner kubikkmeter. Det er en økning på 3 prosent i forhold til 2013. Dette tallet tilsvarer en produksjon på 1,51 millioner fat pr. døgn, og man ser at den siste søyla i diagrammet over er litt høyere enn den foregående.

Det var 73 felter som utvant olje i 2014. Ved utgangen av året inneholdt de 664 millioner kubikkmeter utvinnbar olje. Opprinnelig innhold var 4572 millioner kubikkmeter. Hva kan vi si om deres framtid?

25 av dem hadde hver ved utgangen av året et restvolum utvinnbar olje på mindre enn 1 million kubikkmeter. Dagens utvinningsvolum vil tømme de aller fleste av dem innen 5 år. Disse feltene hadde en produksjon på 3,6 millioner kubikkmeter.

Av de øvrige feltene er det 18 som har en levetid på mindre enn 5 år. De hadde en produksjon på 27,4 millioner kubikkmeter. Etter 5 år vil de være tømt eller ha en ubetydelig produksjon. Med et felts "levetid" forstår jeg her feltets restvolum ved slutten av 2014 delt på feltets produksjon det året. I praksis vil feltene stort sett trolig leve lenger, men begrepet gir en pekepinn ved å vise forholdet mellom reservene og dagens utvinningstakt.

De øvrige 30 feltene hadde da i 2014 en produksjon på 57 millioner kubikkmeter og et restvolum på 560 millioner. Dagens utvinningstakt vil gi en gjennomsnittlig levetid på 10 år. De 3 største feltene er Ekofisk med et restvolum på 101 millioner kubikkmeter og en levetid på 15 år, Snorre med restvolum 64 millioner kubikkmeter og levetid på 11 år og Grane med 44 millioner kubikkmeter og levetid 10 år.

Dette gir et perspektiv på hvor lenge dagens produserende felter vil bidra til norsk oljeproduksjon. Hva vet vi om felter som vil komme til i overskuelig framtid?

10 oljefelter har fått godkjent sin plan for utbygging og drift. De inneholder 122 millioner kubikkmeter olje. Hvis vi gir dem en levetid på 15 år, tilsvarer det en døgnproduksjon på 0,14 millioner fat. Videre har OD en liste over 14 oljefelter i en planleggingsfase. De inneholder 110 millioner kubikkmeter. Med en levetid på 15 år gir det en døgnproduksjon på 0,126 fat. Endelig har OD en liste på 32 felt hvor utbygging er sannsynlig, men ikke avklart. De inneholder 79 millioner kubikkmeter. Med en levetid på 15 år gir det en døgnproduksjon på 0,09 millioner fat. Tilsammen blir det 0,36 millioner fat pr. døgn.

Johan Sverdrup med 352 millioner kubikkmter er antatt å være i produksjon i 50 år. Det vil tilsvare en gjennomsnittlig døgnproduksjon på 0,12 millioner fat. I Barentshavet (ikke medregnet over) er det funnet ca. 200 millioner kubikkmeter. Hvis vi lar dem få en levetid på 15 år, tilsvarer det en døgnproduksjon på 0,23 millioner fat. 

Legger vi disse sammen får vi en samlet produksjon på 0,71 millioner fat pr. døgn.

Alle disse feltene kan umulig komme i produksjon samtidig, og slett ikke i den perioden på 10-15 år som her drøftes. En produksjon på 0,7 millioner fat pr. døgn fra nye felter er derfor klart en øvre grense.

Om 10-15 år kommer det ikke mye olje fra dagens produserende felter. Det vil si at vi da vil sitte igjen med 0,7 millioner fat pr. døgn. Dette kan man legge inn i diagrammet over. Dette vil si at norsk oljeproduksjon da vil være halvert i forhold til dagens nivå.